Με την εγγύηση της Bauer

Η εταιρεία μας εγγυάται ότι τα προϊόντα BAUER που προμηθεύει, στα οποία ισχύει η παρούσα 25ετής εγγύηση, είναι απαλλαγμένα από κατασκευαστικά ελαττώματα και όταν χρησιμοποιηθούν θα παραμένουν κατάλληλα για την ενδεδειγμένη από την εταιρεία μας χρήση για χρονική περίοδο 25 ετών από την αγορά υπό τους ακόλουθους όρους.

Οροι Εγγυησης

  1. Τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί αυστηρά σύμφωνα με όλες τις οδηγίες και τα τεχνικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών προϊόντων και των δελτίων προδιαγραφών και τεχνικών φυλλαδίων) που ισχύουν κατά το χρόνο της αγοράς και τους κανόνες ορθής πρακτικής στην εφαρμογή υλικών στις κατασκευές
  2. Τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν αποθηκευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία τους και στα τεχνικά φυλλάδια και να έχουν χρησιμοποιηθεί εντός της ενδεδειγμένης διάρκειας αποθήκευσης τους
  3. Οποιαδήποτε αστοχία θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα προς εμάς. Θα πρέπει να μας παρέχονται επαρκείς πληροφορίες, στοιχεία, διευκολύνσεις, τα παραστατικά αγοράς των προϊόντων και αρωγή, ώστε να μπορούμε να διερευνήσουμε το αίτημα. Τα προϊόντα μας δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί μαζί με προϊόντα από άλλους κατασκευαστές που δεν έχουν πιστοποιηθεί από εμάς
  4. Το έργο θα πρέπει να έχει συντηρηθεί δεόντως και να μην έχει επηρεαστεί από ακραίες και/ή ασυνήθεις συνθήκες, δεν θα πρέπει να έχει εκτεθεί σε ασυνήθη ή αμελή χρήση και δεν θα πρέπει να έχουν επιχειρηθεί επισκευαστικές εργασίες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία μας.
  5. Τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν αποθηκευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία τους και στα τεχνικά φυλλάδια και να έχουν χρησιμοποιηθεί εντός της ενδεδειγμένης διάρκειας αποθήκευσης τους

Ευθυνη

Η ευθύνη μας από την παρούσα εγγύηση περιορίζεται στο εύλογο κόστος των υλικών (συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος αντικατάστασης) και εργασίας (εξαιρουμένου του κόστους μετάβασης του επισκευαστή) για την επισκευαστική εργασία και ρητά δεν περιλαμβάνει αποθετική ζημία, άμεση ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας χρόνου, υλικών και εξόδων, απώλειας χρήσης, κερδών, παραγωγής, εισοδήματος, αναμενόμενης αποταμίευσης ή φήμης και πελατείας. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματα των καταναλωτών.

Σημειωση

Λεπτομέρειες και ειδικοί όροι για τα προϊόντα BAUER στα οποία ισχύει η παρούσα 25ετής εγγύηση παρέχονται στα τεχνικά φυλλάδια πληροφοριών των προϊόντων. Για περαιτέρω πληροφορίες και/ή αντίγραφα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεών της εταιρείας μας.

Petrocoll ABEE
ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Κ. 19100 Τ.Θ. 915
info@netbauer.com